Avoka yo nan Denmark. Tout dirèktè lalwa sou Entènèt


Ekonomiskt bistånd - pou moun


Si ou inte är nöjd ak beslutet ou ka överklaga li

Ekonomiskt bistånd är ett stöd kòm ou kapab jwenn soti nan minisipalite ou si ou gen ekonomiska pwoblèm

Ou ka jwenn ekonomiskt bistånd jouk ou försörjning (försörjningsstöd) oswa jouk andra bezwen kòm exempelvis läkemedel, tandvård, glasögon, oswa hemutrustning.

Möjligheten att få ekonomiskt bistånd påverkas av hela hushållets revni och tillgångar. Ekonomiska pwoblèm pouvwa kapab rezilta a nan att nonm inte ka försörja akòz av arbetslöshet, sjukdom, oswa andra anpeche. Ibland ka ekonomiska pwoblèm konte sou att yon sèl zepòl som gör la svårt att få vardagsekonomin att ale ihop. Lè sa a, ou ka vända ou jouk nan bidjè a minisipal - och skuldrådgi atik. An kostar inget att få träffa yon bidjè - och skuldrådgivare epi ou ka jwenn konsèy, stöd och lide pou att jwenn sou sistèm ou a ekonomi. Nou pa gen okenn enfòmasyon sou li kòm anpil kallar pou existensminimum. Bagay la rele move tan numera förbehållsbelopp. Sou sidan Provberäkning ou ka göra yon förenklad beräkning av sou ekonomi se plis pase oswa anba nivån sou försörjningsstöd. Rezilta a se pa gen okenn garanti pou att ou ka oswa inte ka jwenn försörjningsstöd. Dina uppgifter sparas inte nan sistèm nan Nan socialtjänstlagen se vad kòm yon pati nan försörjningsstödet och att la ska dwe yon riksnorm pou en del av kostnaderna. Riksnormen kouvri kostnader pou afab annat livsmedel, kläder och telefòn och är lika pou alla. Li övriga försörjningsstödet kouvri skäliga kostnader pou afab annat boende, hushållsel och hemförsäkring. Anliy lagen ou ka också jwenn bistånd jouk annat du behöver. Si ou ka arbeta måste du anliy lagen kanpe jouk arbetsmarknadens förfogande pou att ha rätt jouk försörjningsstöd. Si ou vill ansöka nan ekonomiskt bistånd ska du ta kontak ak socialtjänsten nan ou kommun. Du ska även kontakta yo ou vill ha mer enfòmasyon om ekonomiskt bistånd, bidjè - och skuldrådgivning oswa sou jan yo gade nan jis sitiyasyon ou. Ou te toujou rätt att göra yon ansökan sou bistånd och jwenn prövad. Si ou jwenn totalman oswa pasyèlman avslag sou li ou ansöker sou ska ou pral jwenn yon desizyon ekri ak yon motivasyon. Socialtjänsten bedömer och beslutar vem kòm ska jwenn bistånd och our mycket li ska vara. An ska då titta sou omständigheterna nan varje enskilt tonbe. Yon grundförutsättning är att nonm inte ka klara av sitiyasyon an sou pwòp yo trots att nonm gen försökt. Är nonm jouk exempel arbetslös krävs li att ou yo ap aktivman söker ap travay, oswa deltar nan verksamhet ki minisipalite a oswa Arbetsförmedlingen gen pou arbetssökande. Si wi ou non ou jis bezwen andra insatser pou att kunna övergå jouk pwòp försörjning ou ka ta upp li ak socialtjänsten.